Monday, August 26, 2019

तुझे वाढलेले हट्ट

तुझे वाढलेले हट्ट ... तुझ्या वाढलेल्या खोड्या ..... 
खऱ्या मानुनी सोडल्या ..... तुझ्या कागदाच्या होड्या .... 
कागदाच्या होडीचेही शीड सांभाळले बाळा.... 

: संदीप खरे 

No comments:

Post a Comment