Sunday, August 25, 2019

उजेडी राहिले उजेड होऊन

इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी
लागली समाधी ज्ञानेशाची ।।धृ.।।
ज्ञानियाचा राजा भोगतो राणीव
नाचती वैष्णव मागे पुढे ।।1।।
मागे पुढे दाटे ज्ञानाचा उजेड
अंगात झाड कैवल्याचे ।।2।।
उजेडी राहिले उजेड होऊन
निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई ।।3।।

ग. दि. मा . 

No comments:

Post a Comment