Monday, August 26, 2019

तुझे वाढलेले हट्ट

तुझे वाढलेले हट्ट ... तुझ्या वाढलेल्या खोड्या ..... 
खऱ्या मानुनी सोडल्या ..... तुझ्या कागदाच्या होड्या .... 
कागदाच्या होडीचेही शीड सांभाळले बाळा.... 

: संदीप खरे 

इतुकी माया कोठेची नाही.... मातेवेगळी

वीट नाही...  कंटाळा नाही .... 
आळस नाही ..... त्रास नाही .... 
इतुकी माया कोठेची नाही.... 
मातेवेगळी ..... 

: रामदास स्वामी 

Sunday, August 25, 2019

उजेडी राहिले उजेड होऊन

इंद्रायणी काठी देवाची आळंदी
लागली समाधी ज्ञानेशाची ।।धृ.।।
ज्ञानियाचा राजा भोगतो राणीव
नाचती वैष्णव मागे पुढे ।।1।।
मागे पुढे दाटे ज्ञानाचा उजेड
अंगात झाड कैवल्याचे ।।2।।
उजेडी राहिले उजेड होऊन
निवृत्ती सोपान मुक्ताबाई ।।3।।

ग. दि. मा . 

Friday, August 23, 2019

अवेळीच केव्हा दाटला अंधार

अवेळीच केव्हा दाटला अंधार
तिला गळा जड झाले, काळे सर
एकदा मी तिच्या डोळ्यांत पाहिले
हासताना नभ कलून गेलेले
पुन्हा मी पाहिले तिला अंगभर
तिच्या काचोळीला चांदण्याचा जर
आणि माझा मला पडला विसर
मिठीत थरके भरातील ज्वार
कितीक दिसांनी पुन्हा ती भेटली
तिच्या ओटी कुण्या राव्याची साऊली
तिच्या डोळियांत जरा मी पाहिले
काजळात चंद्र बुडून गेलेले
: ना. धो. महानोर

Monday, August 5, 2019

सुन्यासुन्या मैफिलीत माझ्या
सुन्यासुन्या मैफिलीत माझ्या तुझेच मी गीत गात आहे अजूनही वाटते मला की, अजूनही चांदरात आहे उगीच स्वप्नात सावल्यांची कशास केलीस आर्जवे तू ? दिलेस का प्रेम तू कुणाला तुझ्याच जे अंतरात आहे ? कळे न तू पाहशी कुणाला ? कळे न हा चेहरा कुणाचा ? पुन्हा पुन्हा भास होत आहे तुझे हसू आरशात आहे ! उगाच देऊ नकोस हाका, कुणी इथे थांबणार नाही गडे, पुन्हा दूरचा प्रवासी कुठेतरी दूर जात आहे सख्या तुला भेटतील माझे तुझ्या घरी सूर ओळखीचे उभा तुझ्या अंगणी स्वरांचा अबोल हा पारिजात आहे !

: सुरेश भट