Saturday, February 3, 2018

पाप इमानी

कधीच वठला आहे नूर 
देठ फुलांचा दुःखे उगाच ;
कधीच झडली  परे पारवी 
उगाच खुपते आहे चोच ;
कधीच झुकला आहे सूर 
उगाच चढते तार गळ्याशी ;
कधीच हुकला आहे नेम 
उगा रुते हा तीर उराशी ;
कधीच ओसरलेला पूर 
उगाच वाळूंत शिंप हिमानी ;
जपते ..... जपते केव्हापासून 
तांबूस लाडिक पाप इमानी. 

: पाप इमानी 
: जोगवा 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment