Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2020

भेट हवी जर

भेट हवी तर ...... खुशाल जा तू. करील स्वागत हासून द्वारी , चहाबरोबर आणखी काही देईल सुगरण ...... आग्रहवेडी. 
बोलायाला विषय काहीही : विचार तिजला नाव वेलीचे बागेमधल्या विचार तिजला भिंतीवरच्या चित्राविषयी. विचार तिजला वाचलेत का अमुके पुस्तक...... 
विचारतांना लक्ष ठेव पण . नको विचारू भलतेसलते : बैठकीतली आरामखुर्ची मिटलेली पण उभी भिंतीशी : नको विचारू त्याचे कारण. खुंटीवरती बकुळवळेसर सुकलेला पण : नको विचारू त्याचा हेतू खिडकीमधल्या दगडावरती रंगित मासा : आठवेल तुज तो " मोबे डिक ": नको विचारू एक शब्द पण 
विचारशील जर असले काही करील डोळे थोडे बारीक , बघेल तिकडे दूर कुठेतरी, हसेल थोडी, म्हणेल आणिक , " सहज ..... उगीचच ..... अशीच गंमत . " असेच काही 
विचारील अन प्रश्न अचानक , "आवडते का मटण तुम्हाला? "बोलत राहील डबडबला जरी घाम कपाळी -" ह्या कवितेची जात निराळी." "हवा किती ही निरभ्र सुंदर "बोलत राहील... 
तशीच होईल स्तब्ध अचानक , 
त्यानंतर पण किती बोलशील , तिला न ऐकू येईल काही निरोप घेशील , स्तब्ध तरीही तशीच येईल दारापाशी. 
बघशील मागे वळून जर तर , दिसेल ती तुज दा…

मुकी जास्वंद

म्हणावें तू बोलू नको आणि मीहि व्हावे मूक ; म्हणावे तू येऊ नको मीहि व्हावे रुख . 
आज एका शब्दासाठी तुझे आभाळाचे कान आणि माझ्या स्वागताला उभी बाहूंची कमान !
- कळायची आता तुला जास्वदींची शापकथा पाय तिचे पाळेमुळे मुकी पुष्पे लक्ष गाथा. 
: मुकी जास्वंद: रंगबावरी : इंदिरा संत

डोळाबंद

आली अमृताची आठवण  आली तुझी आठवण:  साठवाया रक्तामध्यें  डोळे घेतले मिटून ; 
उभी अस्वस्थशी रात्र  गळ लावून चंद्राचा : हरवले काही त्याचा  शोध घेतसे केव्हाचा; 
फुलांतून मेघांतून  धुळींतून वाहे वारा :  हरवले कांही त्याचा  शोध घेतसे सैरावैरा; 
हरवले त्यांचे कांही  काही घनदाट धुंद :  कसे सापडे त्यांना  केव्हाच ते डोळाबंद !
: डोळाबंद  : रंगबावरी  : इंदिरा संत