Saturday, April 4, 2020

प्रीतीविण

प्रीतीविण प्रासाद गमे शून्य जीवाला 
येईल चितेचीच कळा इंद्रमहाला !

प्रीतीविण पुष्पांतिल लोपेल सुगंध 

प्रीतीविण ज्योत्स्नेत पहा दाहक ज्वाला 

प्रीतीस नको तक्खत नको ताजमहाल 

प्रीतीस हवी प्रीती , वृथा खंत कशाला ?

प्रीतीत फुले जीवन, प्रीतीत सुखाशा , 

प्रीतीविण दावानल ग्रासेल भवाला !

प्रीतीसह मागावर येईल वसंत 

प्रीतीविण अन जीवन शोषेल उन्हाळा !

वक्षावर विश्रान्त तुझ्या होईल माथा 

बाहुत तुझ्या रक्षक लाभेल दुशाला !

हातात सख्या , घालुनिया हात प्रवासा 

ये संगती, प्रीतीवर ठेवून हवाला !

: प्रीतीविण 

: विशाखा 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment