Tuesday, February 25, 2020

माझी फुलवेडी वेलमाझी फुलवेडी वेल

तिची फुलांची लहर
नेमावाचून बहर
तिची फुलण्याची खुशी
जेव्हा लागतसे कळ
पानापानामागे फूल
असा प्राणाचा बहर
रोज येईल कुठून
देठ जाईल तुटून
देठ तुठतांना तरी
डोळे यावेत भरून
वेड वेलीचे स्मरून


 शिरीष पै 

No comments:

Post a Comment