Saturday, January 12, 2019

आषाढबन

इथलेच पाणी,
इथलाच घडा,
मातीमध्ये –
तुट्ला चुडा.
इथलीच कमळण,
इथलीच  टिंबे
पाण्यामध्ये –
फुटली बिंबे.
इथलेच उ:शाप,
इथलेच शाप,
माझ्यापशी –
वितळे पाप.
इथलीच उल्का,
आषाढ-बनात,
मावलतीची –
राधा उन्हांत.
: ग्रेस

No comments:

Post a Comment