Thursday, November 30, 2017

नुस्ती नुस्ती रहातात

प्रत्येक झाडाचे 
प्रत्येक पक्षी कसले तरी 
कसले तरी गाणी गातो 
प्रत्येक सूर 
पानाइतकाच झाडांनाही 
आपला आपला वाटतो 

गाणे गातात 
देणे देतात 
झडून जातात 
उडून जातात 

झाडे नुस्ती नुस्ती 
नुस्ती रहातात . 

: नुस्ती नुस्ती रहातात 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment