Thursday, November 30, 2017

पूर

तुझे गात्र गात्र :
पावसाळी रात्र ;
सारे क्षेत्र ऐसे 
झाले पूरपात्र 

माझे दोन्ही डोळे :
गाव झोपेतले ;
मला नकळत 
पुरात बुडाले 

हृदयाचे बेट :
कुठे त्याची वाट?
हातास लागावा 
एक तरी काठ !

: पूर 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभू 

No comments:

Post a Comment