Wednesday, July 5, 2017

उपसावें....उपसावें

उपसावें....उपसावें 
आसूओल्या पापण्यांनी 
डोहांतील काळें पाणी. 

डोहांतील काळें पाणी
उपसतां उपसेना ;
तळ स्वप्नांचा लागेना. 

तळ स्वप्नांचा लागेना
तरी ध्यास मनापाशी 
उपसावें पाणी .... पाणी 
भिडलेले क्षितिजापाशी. 

क्षितिजाशी चंद्रबिंब 
काळ्या पाण्याच्या धारेत 
उंचावली लाट माझा 
पाय ओढते पाण्यात. 

: उपसावें....उपसावें 
: मृगजळ 
: इंदिरा संत 


No comments:

Post a Comment