Sunday, May 28, 2017

थेंब


अनंतेंचे गहन सरोवर 
त्यात कडेला विश्व्कमल हे 
       फुले सनातन 
   त्या कमळाच्या 
   एक दलावर 
   पडले आहे 
   थोडे दहिवर 
थरथरणाऱ्या त्या थेंबाला 
पृथ्वीवरचे आम्ही मानव 
       म्हणतो जीवन . 

: थेंब 
: हिमरेषा 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment