Sunday, May 28, 2017

शरीर

मला वाटते शरीर माझे , जाणवते पण -
असे कधी की मी शरीराचा , धनी असे ते 
घटात पाणी आकारित हो घटाप्रमाणे 
धाग्याचें धागेपण अवघें पटात विरते . 

: शरीर 
: हिमरेषा 
: कुसुमाग्रज 

No comments:

Post a Comment