Sunday, March 12, 2017

मन

एका घरातले दिवे 
एकाएकी मालवले 
गच्चं पंख पानांतले 
पुन्हा हलून झाकले 

अशा हळुवार वेळे 
पुन्हा झाकलेत डोळे 
कुठे हलत्या फांदीला 
निःचलच बिलगले 

मालवत्या घरालाही 
असतात चारदोन 
दारे,आणि माणसाला 
असे तेवणारे मन 

: मन 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु 

No comments:

Post a Comment