Wednesday, March 29, 2017

अर्थ

हा भार हा शिणगार 
हा उत्सव ही वाटचाल 
या सगळ्यावर पसरलेले 
अफवेसारखे आभाळ 

याचा अर्थ सांगण्यासाठी 
कुठल्या तरी झाडावर 
वसलेला असेल का 
एखादा पक्षी उत्सुक-पर 

: अर्थ 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु 

No comments:

Post a Comment