Saturday, March 25, 2017

कडेलोट

वेडा रानवाटांसंगे गात भटकता 
वळता वळता आलों असा कडेलोटा 

दिवेलागणीसारखे मागे सुखदुःख 
पुढे पोरके आकाश ; मध्ये उंच टोक 

मिटू तरी कसे ... कसे खोलू रुखे-ओले 
असे दोन्ही डोळे ... कुठे बोलू मनातले ?

: कडेलोट 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु 

No comments:

Post a Comment