Wednesday, March 29, 2017

पाडवा

जाता जाता गेला । फाल्गुन सरून 
चैत्रातले ऊन । उतरले 

पाण्यापास रंग । नुरले वेगळे 
फक्त ते  हासले  । तान्हयापरी 

वाटे वाटे जीवा । दृष्टीचा पाडवा 
आज करू यावा । आसमंती 

: पाडवा 
: दिवेलागण 
: आरती प्रभु 

No comments:

Post a Comment