Thursday, March 2, 2017

डाळिंबीची डहाळी अशी

डाळिंबीची डहाळी अशी
नको वा-यासवे झुलू,
सदाफुलीच्या थाटात
नको सांजवेळी फुलू
बोलताना लाटेपरी
नको मोतीयाने फुटू
सावल्यांच्या पावलांनी
नको चांदण्यात भेटू
नको घुसळू पाण्यात
खडीसाखरेचे पाय
नको गोठवू ओठात
दाट अमृताची साय
:  बा. . बोरकर


No comments:

Post a Comment