Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2015

मनोगत

चंद्रबुडतअसतानायेतू वरअसतानामोहकतारे जगनिजलेअसतानायेतू दाटधुकेपडल्यावरसारे नाजुकवाहत, हीतरुराजी विचलितकरतोकोमलवारा स्पर्शितकरहनुतशीचमाझी पुलकितकरहादेहचसारा मगलगबगहेउघडतलोचन थरकतथोडीस्पर्शसुखाने मीपाहिनचनीटतुलापण किंचितलाजतचकितमुखाने शांतनिरामयजगअसताना तरुपर्णांचीकुजबुजऐकत त्याहूनहिपणहळूच, साजणा, सांगतुझेतू

सुंदरता

सुंदरतेचेमोहकदारुण घडलेदर्शनओझरतेही तरमगपुढतेहेजगबुडते एकचउरतेओढअशीही क्षणबघतोजोकुणीबिचारा चिन्मयतारात्यागगनाची तोवा-यागतजातोवाहत छेडतछेडततारमनाची नभमुकुरांवरदुरांतदिसते बिंबचनुसतेहिचेजुगारी उठतातचतरमगसिंधूवर व्यथितअनावरलहरीलहरी तिमिरामध्येनीलारुणघन मुकेचनर्तनहीकरताना मलयनिरंतरकरतोहुरहुर सोडतवरवरश्वासपहाना! हे

रानराणी

तूपूसडोळ्यातलेपूरपाणी रानराणी ! निमिषभररहातू त्वरितपरतजातू राहीलचित्तातल्यागूढपानी हीकहाणी करुणहृदयगाने भरनंतरराने दुरातयेतीलतेसूरकानी दीनवाणी

: ना. घ. देशपांडे

अपमृत्यू

होतेचढतेजीवन : झालीपणमाती आताममतेच्यातुटल्याकोमलताती आतामरणाचापडलानिर्दयफासा अतृप्तचगेलीनवसंसारपिपासा डोळेमिटलेले, पडलीमानपहाही आहेउघडेतोंड, तरीबोलतनाही छातीफुगलेलीदिसतेउंचजराशी निर्जीवतरीहेधरलेहातउराशी अद्यापगताशाचजणूझाकतआहे अद्यापउसासाचजणूटाकतआहे
ना. घ. देशपांडे

गरगरा फिरे भिंगरी

गरगराफिरेभिंगरी – जशी – गरगराफिरेभिंगरी ! लयगोडसखूचागळा : मैनाचम्हणूकातिला? अंगावरनवतीकळा उरावरउडवीतआलीसरी. सारखीकरीहुरहुरा हाणतेसखूपाखरा सावरूनपदराजरा मळाभरफिरतेहीसाजरी येपिसाटवारापुरा ! अन्घाबरलीसुंदरा येमाघारीझरझरा मिळालीसंगतमोटेवरी ‘येजवळहरिण-पाडसा!’ लावलासूरमीअसा; अनसाथकरितराजसा सरकलीजवळजरानाचरी घेतलासखूचा

या रामपहारी

तूहळूचयेतो, चंद्रामाझ्यामागंऽ ! भयभीतअशीमीकुणीचनाहीजागं हेपाठीमागंतुझंचहसरंबिंब अनसमोरमाझीपिशीसाउलीलांब यासमोरगायीउभ्यागावकोसात हेढवळेढवळेढगवरलेहसतात यारामपहारीगारचआहेवारा वरकललाहारा : पाझरतेजलधारा मीअधीरझाले : घरीनिघालेजाया हीगारठलीरे, कोमलमाझीकाया! हेमाघामधलंहीव : थरकतेअंग हुरहुरवाटतेकुणीचनाहीसंग पणहसतोकातू

कधी व्हायचे मीलन

कुठवरपाहूआतावरीआकाशचांदण्याचेजाले, आकाशकाळेकाळे? कायपाहूआताखालीभूमीप्रस्तरपाषाणी सागराचेपाणीपाणी? आसमंतहासेखेळे : भासेनिरार्थपसारा : जीवझालावारावारा सापडेनावाटकोठे : हारवलेदेहभान उदासलेमाळरान भावनेच्यापरागांनीलिहियेलीगूढगाणी अंतराच्यापानोपानी आताभागलेहेडोळे : भवतालीकाळीरात : कुठेपाहूअंधारात? कायनाहीदयामाया? माझेजाळसीजीवन : कधीव्हायचेमीलन?
: नाघदेशपांडे

किशोरी

कुठेचाललीसतू, किशोरी, कुठेचाललीसतू? कलशाशीकुजबुजलेकंकण ‘किणकिणकिणकिणरुणझुणरुणझुण’ कुठेचाललीसतू, किशोरी, कुठेचाललीसतू? चरणगतीततुझ्याचंचलता मधुर-रहस्य-भरितआतुरता कुठेचाललीसतू, किशोरी, कुठेचाललीसतू? गहन-गूढ-मधुभाव-संगिनी गहन-तिमिरगतचारुरूपिणी कुठेचाललीसतू, किशोरी, कुठेचाललीसतू? अंधारावरझालीभवती तरलितपदसादांचीभरती कुठेचाललीसतू, किशोरी, कुठेचाललीसतू? स्वप्नतरलह्रदयातचयापण काकेलेस

मी आले लडिवाळ

“नांवसांगतवकायआणखीअंतरातलाभाव, वनांतरीशिरकांवकशाला? दूरराहिलागांव” “मीनारीचीजातआणखीधनवंताचीनात: कुळशीलअनजातसोडली, जाऊकशीनगरांत?” “उबाळवाटेबात : घालशीअस्मानालाहात मिळेलकारानांत, साजणी, जिवाजिवाचीजात!” “नागिणमीबेभान : चाललेकुठेतरीहेगांन? उतावीळहैराणधावते, कुठेकेतकीपान?” “कुणीकडे