Sunday, May 3, 2015

तरी

शंभर स्मितांचे
अडसर तुवा    
    घातलेस तरी
कट्यारी डोळ्यांचे
कठोर पहारे
     ठेवलेस तरी
चंद्राळ स्पर्शाचे
आरस्पानी तट
     बांधलेस तरी
खंदक दाराने
पापणी दवाने
     भरलेस तरी
तुफानाशी सात
जन्माचे हे नाते
     तोडशील काय
ललाटीचा लेख
उध्वस्थ होण्याचा
     खोडशील काय?

: तरी
: वादळवेल
: कुसुमाग्रज 


No comments:

Post a Comment