Monday, May 18, 2015

अनंताचे फूल

तुझ्या केसात
अनंताचे फूल आहे म्हणजे
तुझ्याही अंगणात अनंताचे
झाड आहे, ह्या जाणिवेने मी
मोहरुन जातो.
नावगाव माहीत नसतानाही तुझे, आपल्यात
एक तरल संबंध रुजून
आलेला मी पाहतो...

कवी - .बा.धामणस्कर

कवितासंग्रह - बरेच काही उगवून आलेले

No comments:

Post a Comment