Thursday, May 14, 2015

भल्या पहाटे निघून आले !

सख्या तुला भेटण्यास मी या भल्या पहाटे निघून आले !
घरातुनी चोरपावलांनी लपून आले.. जपून आले !

तुझ्याच स्वप्नात रात गेलीतुझ्याच स्वप्नात जाग आली
तुझ्याच स्वप्नात जागणा~या जगातुनी मी उठून आले !

विचारले मी अंबराला.. विचारले मी वारियाला
तुझ्या मिठीचा निरोप आला- मिठीत मी मोहरून आले !

अताच हा दूर तारकांचा कुठेतरी काफिला निघाला
आताच हे चांदणे गुलाबी हळूच मी पांघरून आले

गडे मला बोलता आले, कुणीकुणी बोललेह नाही
अखेर माझ्याच आसवांना तुझा पता मी पुसून आले !

सुरेश भट


No comments:

Post a Comment