Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2015

एकपण

माझ्यागात्रातफुटले उन्ह - कळ्यांचेतरंग चारडोळ्यांनीझालिले तुझेमाझेसारेअंग !
एकाशब्दानेनभाला नकोकरूसपोकळी झाडतोडूनघावांनी केलीसावलीमोकळी …
: एकपण : सांजभयाच्यासाजणी
: ग्रेस

जरूर वाचा

यापत्रातपुलंसगळ्याआयुष्याचंसारसांगूनजातात. आपणजगायलाकाआलोइथपासूनतेआयुष्याचासर्वोत्कष्टबिंदूइथवरतेसारंसांगतात.यापत्राचंनिमित्तहीतसंवेगळंआहे. पुलंचेनातेवाईक, चंदूठाकूरहेलष्करात – हवाईदलातहोते. त्यांच्याजवळच्यामित्राचंविमानअपघातातनिधनझालेलंहोतं. अशाप्रसंगीआयुष्याबद्दलचनिराशावाटूनत्यांनीपुलंनाएकपत्रलिहिलं. त्याचंचहेउत्तर. > १०जुलै१९५७, - > प्रियचंदू > रात्रीचेपावणेअकरावाजलेआहेतआणिमीरेडिओतूनएकसंगीतिकेचाकार्यक्रमप्रोड्यूसकरूनआताचघरीआलोआहे. तुझेपत्रवाचले. सुनीता