Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2014

तुला कुठलं फुल आवडेल ?

तुलाकुठलंफुलआवडेल ? तोक्षणातउत्तरला …. मनातजपायलाचाफाआवडेल आणिओंजळीतधरायलामोगरा …
वहीतठेवायलाबकुळआवडेल आणिधुंदव्हायलाकेवडा …
बोलायलाअबोलीआवडेल आणिफुलायलासदाफुली …
पणप्राजक्तमात्रआवडेलतो, देवाच्यापायांशीठेवायला , आशीर्वादासाठी …
यावरतीथोडीशीनाराजझाली , कारणतीचनावंरातराणीहोत …
त्यांनेहेओळखलं … तोपुढेआलाआणिहलकेच हसतम्हणाला , हेसगळंनंतरआवडेल … रातराणीखिडकीशीदरवळल्यानंतर …!!!
तेव्हांपासूनतीअखंडदरवळतेआहे त्याच्यामनात … अंगणात ……