Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2014

|| पालखीचे अभंग ||

विटेवरीदेवा | युगेझालीफार | सोडापंढरपूर | जगासाठी ||
कितीयावे-जावे  | तुझ्यादारापाशी | उपाशीतापाशी | आषाढीला ||
कितीकसांगावी ? दुष्टांचीगाऱ्हाणी | सज्जनांकारणी | कोणीनाही ||
अमंगलसारे | पोसलेजाताना | तुझामुकेपना | जीवघेणा ||
नाहीसोसवत | आम्हाहेपाहणे | सुकृतालाजिणे | फासासाठी ||
सत्य-असत्याचे | तुझेनिरुपण | ऐकतानाशीण | आलादेवा ||
आम्हाठावेआहे | तुझेडोळेपण | राऊळसोडोन | पाहातरी ||
वैष्णवाचाधर्म | विश्वाकारथोर | सांगादारोदार | पांडुरंगा ||
...विटेवरीदे

मन चिंब पावसाळी

मनचिंबपावसाळीझाडातरंगओले घनगर्दसावल्यांनीआकाशवाकलेले पाऊसपाखरांच्यापंखातथेंबथेंबी शिडकावसंथयेताझाडेनिळीकुसुंबी
घरट्यातपंखमिटलेझाडातगर्दवारा गात्रातकापणाराओलाफिकापिसारा यासावनीहवेलाकवळूनघट्टघ्यावे आकाशपांघरोनीमनदूरदूरजावे
रानातएककल्लीसुनसानसांजवेळी डोळ्यातगल्बताच्यामनमोररम्यगावी केसातमोकळ्यात्यावेटाळुनीफुलांना राजापुन्हानव्यानेउमलूनआजयावे
मनचिंबपावसाळीमेंदीतमाखलेले त्याराजवंशीकोण्याडोळ्यातगुंतलेले
   -

भुई भेगाळली खोल

भुईभेगाळलीखोल, वल्लंर्हाईलीनकुटं पाल्या-पाचोळयाचाजीववहाटुईशीघुस्मटं
उभ्यादस्कटाचंरानआयुष्यालाभिंगुळवानं मुक्याजात्याच्या

कळत नकळत

मनहोईफुलांचेथवेगंधहेनवेकुठुनसेयेती मनपाऊलपाऊलस्वप्नेओलीहुळहुळणारीमाती मनवा-यावरतीझुलते, असेउंचउंचकाउडते मगकोणापाहूनभुलते, सारेकळतनकळतचघडते सारेकळतनकळतचघडते
कुणितरीमगमाझेहोईलहातघेउनीहाती मिठीतघेऊनमोजूचांदण्याकाळोखाच्याराती उधळूनद्यावेसंचितसारेआजवरीजेजपले साथराहू

ओळख

पापन्यांच्यापलीकडेआहेएकगाव आभाळातकोरलेलेदोघींचेनाव दोघींच्यानावाचाबघआहेतारा आम्हीसांगुत्यादिशीवाहणारावारा जगुयानाथोडीशीस्वप्नेस्वत:ची घडवूयाएकनवीओळखस्वत:ची

पारिजात

फुलकोवळेशुभ्रसेबोलकेअबोलसे कुण्याअंगणीझाडकुण्यादारीबहर नातेओंजळीतगेलेसुकुनफार तरीदाराचीफुलेदेतीगंधत्यास वेचावेवेचावेचांदणेहातात करतोवेडीमायाकुठलापारिजात

: अश्विनीशेंडे

मनाच्या तळ्यावरती

मनाच्यातळ्यावरती आठवांचेपक्षीआले तुझ्याजुन्यापाऊलखुणा त्यातमाझेठसेओले तळहातीतुझ्या-माझ्या सारख्याचरेषारेषा दोनसावल्यांचीजणू एकबोलीएकभाषा आभाळाचीओढलागे उडेमनाचेपाखरू पुन्हापुन्हाजन्मतेमी एकाचह्याजन्मीजणू....

: अश्विनीशेंडे