Skip to main content

Posts

Showing posts from July, 2014

सारा स्वार्थाचा गलबला

सारास्वार्थाचागलबला भाऊबंधझालेगोळा आणिपसारहोताना संसाराचाचोळामोळा
जीवानाचीटांगाटोळी कितीसोसूकशीसोसू ? डोळेजाळूनपापण्या आताउरलेनाआसू
मळाबहरालायावा तेव्हाचेकुटकाढले वाळवंटाच्यावाटांशी घरमोडीतनिघाले
अवघेआयुष्यदेतांना काहीराहिलेनदेवा तुझ्याअस्तित्वाच्याठायी आतादेईगाविसावा
: पानझड
: ना . धों  .

मन

मनवढायवढाय उभ्यापिकातलढोर कितीहाकलंहाकलं फिरीयेतेपिकावर
मनमोकाटमोकाट त्यालेठायीठायीवाटा जशावाऱ्यानचालल्या पान्यावर्हल्यारेलाटा
मनलहरीलहरी त्यालेहातीधरेकोन उंडारलउंडारल जसवारावाहादन
मनजह्यरीजह्यरी याचन्याररेतन्तर आरेइचूसापबरा त्यालेउतारेमन्तर
मनपाखरूपाखरू त्याचीकायसांगूमात आताव्हतभुइवर गेलगेलआभायात
मनचप्पयचप्पय त्यालेनहीजराधीर तठेव्हयीसनीईज आलंआलंधर्तीवर
मनएव्हडएव्हड जसखाकसचादाणा मनकेवढकेवढ? आभायातबीमायेना
देवां , कसंदेलंमन आसनहीदुनियात आसाकसारेतूयॊगि कायतुझीकरामत !
देवाआसकसमन आसकसरेघडल कुठेजागेपनीतुले अससपनपडल!

: बहिणाबाईचौधरी

संवाद

उन्हेओली सांजभोळी डोळेडोळ्यांचेमागणे
कळलेले जुळलेले मौनफुलांचेसांगणे
नभभोर चंद्रकोर जळीआभाळवाहते
कुणीतरी कोठेतरी उगीजीवासवाहते !
: संवाद : भटकेपक्षी
: मंगेशपाडगावकर

रंध्रात पेरिली मी आषाढ दर्द गाणी

रंध्रात पेरिली मी आषाढ दर्द गाणी उन्मादल्या सरींची उमजून घे कहाणी
पुसणार तू कुणाला मिटलीत सर्द दारे धारांत नाहणारी धरतीच गे ईमानी
पानातुनी मनाच्या माझेच हे शहारे मातीत मातलेला आवेगही तुफानी
सोसून सोसवेना गात्री अलक्ष्य धारा प्राशून पाप येते डोळ्यांत मूढ पाणी
प्राणांत हूड वारे हलतेच झाड आहे त्यानीच ढाळलेली तू माळिली विराणी

तळ्याकाठी

अशाएखाद्यातळ्याच्याकाठीबसूनराहावेमलावाटते जिथेशांततास्वत:चनिवाराशोधीतथकूनआलीअसते जळाआतलाहिरवा

जोगवा

इथेआलोहोतोमागायाजोगवा आयुष्याचाठेवातुझ्यादारी
जाईचामांडवाकारल्याचेवेल संसाराचीसलकशीसांगू ?
विधिनिषेधाचीझालीदाटादाटी मनाचीझिंजोटीकोणासांगू ?
कशासाठीदेवांदयावादोषकोणा आपुलापरगणादुष्काळाचा
असोसोबतीलातुक्याचाअभंग हाचिअंगसंगकैवल्याचा
माझीदुबळ्याचीहोवोआठवण कधीसोडवणकरादेवा
: पानझड
: ना. धों .

HFD wedu :)

tera mera manva kaise ek huye re
tera mera manva kaise ek huye re
mai kahta tu jagat rahiyo
mai kahta tu jagat rahiyo
tu rehta hai soyi re
tera mera manva kaise ek huye re
tera mera manva kaise ek huye re

mai nirmohi rahiyo tu jata hai mohi re
mai nirmohi rahiyo tu jata hai mohi re
jugat jugat samjhvat mana kahi amanat soi re
jugat jugat samjhvat mana kahi amanat soi re
tera mera manva kaise ek huye re
tera mera manva kaise ek huye re

mai kahta aankhan dikhi tu kahta sagar ki dekhi
mai kahta aankhan dikhi tu kahta sagar ki dekhi
mai kahta surjavan hari
mai kahta surjavan hari
tu rakho urjai re
tera mera manva kaise ek huye re
tera mera manva kaise ek huye re

satguru dara nirmal vaha vah me kaya dhoyi re
satguru dara nirmal vaha vah me kaya dhoyi re
kahat kabir suno bhai sado
kahat kabir suno bhai sado
tab hi vyatha hoyi re
tera mera manva kaise ek huye re
tera mera manva kaise ek huye re

ते किती लपवले तरिही

तेकितीलपवलेतरिही मजनकळतकळतेकळते पाकळ्यातदडले