Sunday, June 30, 2013

येतील दोनच हिरवी पातीरुतत चालले तिळातिळाने;
रुतले तळवे,  रुतले पाउल,
रुतले पायही... उभी तशी मी 
बावरलेली, त्या वाळूवर...

दिशादिशांची सुटली जाणीव ; 

क्षितीजांचे हो नयनी काजळ; 
हृदयापाशी स्वप्ने ताजी, 
लाट वाळूची अन ओठांवर .

येशील कधी तरी, दिसेल तेव्हा 

अफाट वाळू ..... उन्हाखालती; 
तुझ्या पावला भेटाया परि 
येतील दोनच हिरवी पाती