Wednesday, April 3, 2013

एक हात तुझा एक हात माझाएक हात तुझा एक हात माझा 
जसा शब्द खुजा शब्दापाशी 

एका हृदयाला एकच क्षितीज 
आकाशाचे बीज तुझ्या पोटी 

एका कुशीसाठी एकाचे निजणे 
बाकीची सरणे स्मशानात 

: ग्रेस 

No comments:

Post a Comment