Wednesday, October 3, 2012

जोगीणसाद घालशील

तेव्हाच येईन
जितकं मागशील
तितकच देईन.

दिल्यानंतर

देहावेगळ्या
सावली सारखी
निघुन जाईन.

तुझा मुगूट
मागणार नाही
सभेत नातं
सांगणार नाही.

माझ्यामधल्या
तुझेपणात
जोगीण बनून

जगत राहीन.

- कुसुमाग्रज

No comments:

Post a Comment