Tuesday, March 27, 2012

क्षितिज जसे दिसते

क्षितिज जसे दिसते
तशी म्हणावी गाणी
देहावरची त्वचा "आंधळी
छिलून घ्यावी कोणी

गाय जशी हंबरते 
तसेच "व्याकुळ" व्हावे
बुडता बुडता सांजप्रवाही
अलगद भरूनी यावे

No comments:

Post a Comment