Tuesday, December 29, 2009

मेघ नसतामेघ नसता वीज नसता मोर नाचू लागले
जाहले इतुकेच होते की तुला मी पाहिले !

गोरट्या गालांवरी का चोरटा हा रक्तिमा ?
तू मला चोरून बघताना तुला मी पाहिले !

एवढे नाजुक आहे वय तुझे माझ्या फुला
रंगदेखील पाकळ्यांवर भार वाटू लागले !

लाख नक्षत्रे उराशी, नभ तरीही हळहळे
हे तुझे नक्षत्रवैभव का धरेवर राहीले ?

पाहता तुज रंग उडूनी होई गजरा पांढरा
शल्य हे त्याच्या उरातील बघ सुगंधू लागले !

भर पहाटे मी फुलांनी दृष्ट काढून टाकली
पाहती स्वप्नी तुला जे भय तयांचे वाटले !कविता


स्वप्नी दूर दिसावी कविता
जाग येता उशाशी असावी कविता !

प्रेमात तीच्या सुचावी कविता
प्रेमभंगात खरी कळावी कविता !

चंदनासम उगाळता झिजावी कविता
कस्तुरीसम न दिसता गंधावी कविता !

अनंतीच्या प्रवासी निघावी कविता
पोटी पुन्हा कुणाच्या अंकुरावी कविता !

पावसात अश्रूंच्या भिजावी कविता
चांदण्यात सुखाच्या हसावी कविता !


- विनायक

Tuesday, December 1, 2009

राहिले रे अजुन


राहिले रे अजुन श्वास किती ?
जीवना, ही तुझी मिजास किती?

आजची रात्र खिन्न तारयांची
आजचा चंद्रही उदास किती?

मी कसे शब्द थोपवू मागे
हिंडती सुर आसपास किती?

दुख्ख माझे....विरंगुळा त्यांचा
मी करावे खुळे कयास किती?

ओळखिचे कुणी तरी गेले
ओळखिचा इथे सुवास किती?

हे कसे प्रेम? या कशा आशा?
मी जपावे अजुन भास् किती?

सोबतीला जरी तुझी छाया...
मी करू पांगला प्रवास किती???

कवी - सुरेश भट