Skip to main content

Posts

कविता

स्वप्नी दूर दिसावी कविता..
जाग येता उशाशी असावी कविता ..!घोट भर कधी प्यावी कविता ..
अर्घ्य म्हणून द्यावी कविता ..!गज-यात सखीच्या माळावी कविता ..
कज-यात तीच्या भाळावी कविता ..!प्रेमात तीच्या सुचावी कविता..
प्रेमभंगात खरी कळावी कविता ..!चंदनासम उगाळता झिजावी कविता ..
कस्तुरीसम न दिसता गंधावी कविता..!जाता जाता बीजासम पेरावी कविता..
येताना फुलासम बहरावी कविता..!अनंतीच्या प्रवासी निघावी कविता..
पोटी पुन्हा कुणाच्या अंकुरावी कविता..!!!श्वास बनुनी हृदयी वसावी कविता..
प्राणवायू बनुनी शरीरी रुजावी कविता..!!'मी' पणा बनुनी माजावी कविता..
नम्र राहुनी जगी गाजावी कविता..!!पावसात अश्रूंच्या भिजावी कविता..
चांदण्यात सुखाच्या हसावी कविता..!!मरता मरता अचानक जगावी कविता..
अन कुणाचे आयुष्यच व्हावी कविता..!!आयुष्यगीत गाता समजावी कविता..
मरण सामोरे येता उमजावी कविता..!!: विनायक


Recent posts

रतनगड

किल्ला : रतनगड जिल्हा : नगर डोंगररांग : कळसुबाई श्रेणी : मध्यम जाण्यासाठी लागणारा वेळ : दोन तास दिनांक : ०८/१२/२०१८

भंडारदरा धरण 
अमृतेश्वराचे महादेव मंदिर 


हनुमान दरवाजा 
कात्राबाई 

दूरवर दिसणारे अल

ना-रवा कहिए ना-सज़ा कहिए

ना-रवाकहिएना-सज़ाकहिएकहिएकहिएमुझेबुराकहिए
तुझकोबद-अहदओबेवफ़ाकहिएऐसेझूटेकोऔरक्याकहिए
दर्ददिलकानकहिएयाकहिएजबवोपूछेमिज़ाजक्याकहिए
फिरन

भेट हवी जर

भेट हवी तर ...... खुशाल जा तू. करील स्वागत हासून द्वारी , चहाबरोबर आणखी काही देईल सुगरण ...... आग्रहवेडी. 
बोलायाला विषय काहीही : विचार तिजला नाव वेलीचे बागेमधल्या विचार तिजला भिंतीवरच्या चित्राविषयी. विचार तिजला वाचलेत का अमुके पुस्तक...... 
विचारतांना लक्ष ठेव पण . नको विचारू भलतेसलते : बैठकीतली आरामखुर्ची मिटलेली पण उभी भिंतीशी : नको विचारू त्याचे कारण. खुंटीवरती बकुळवळेसर सुकलेला पण : नको विचारू त्याचा हेतू खिडकीमधल्या दगडावरती रंगित मासा : आठवेल तुज तो " मोबे डिक ": नको विचारू एक शब्द पण 
विचारशील जर असले काही करील डोळे थोडे बारीक , बघेल तिकडे दूर कुठेतरी, हसेल थोडी, म्हणेल आणिक , " सहज ..... उगीचच ..... अशीच गंमत . " असेच काही 
विचारील अन प्रश्न अचानक , "आवडते का मटण तुम्हाला? "बोलत राहील डबडबला जरी घाम कपाळी -" ह्या कवितेची जात निराळी." "हवा किती ही निरभ्र सुंदर "बोलत राहील... 
तशीच होईल स्तब्ध अचानक , 
त्यानंतर पण किती बोलशील , तिला न ऐकू येईल काही निरोप घेशील , स्तब्ध तरीही तशीच येईल दारापाशी. 
बघशील मागे वळून जर तर , दिसेल ती तुज दा…

मुकी जास्वंद

म्हणावें तू बोलू नको आणि मीहि व्हावे मूक ; म्हणावे तू येऊ नको मीहि व्हावे रुख . 
आज एका शब्दासाठी तुझे आभाळाचे कान आणि माझ्या स्वागताला उभी बाहूंची कमान !
- कळायची आता तुला जास्वदींची शापकथा पाय तिचे पाळेमुळे मुकी पुष्पे लक्ष गाथा. 
: मुकी जास्वंद: रंगबावरी : इंदिरा संत